<%@ page import="java.io.*,java.util.Locale" %> <%@ page import="javax.servlet.*,javax.servlet.http.*,java.util.*,javax.mail.*,javax.mail.internet.*,javax.activation.* "%> <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%> <% // Set response content type response.setContentType("text/html"); // Set spanish language code. response.setHeader("Content-Language", "hin"); %> Shree RamVardayinee Mandir <%! public String notNull(String any){ if(any == null) any = ""; return any; } public boolean sendEmail(String strEmailId, String strEmailsubject, String strEmailText){ boolean bool = false; final String username = "username@gmail.com"; final String password = "password"; Properties props = new Properties(); props.put("mail.smtp.auth", "true"); props.put("mail.smtp.starttls.enable", "true"); props.put("mail.smtp.host", "mail.shreeramvardayinee.org"); props.put("mail.smtp.port", "2525"); Session session = Session.getInstance(props, new javax.mail.Authenticator() { protected PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() { return new PasswordAuthentication("support@shreeramvardayinee.org", "support@123"); } }); try { MimeMessage message = new MimeMessage(session); message.setFrom(new InternetAddress(strEmailId)); message.setRecipients(Message.RecipientType.TO, InternetAddress.parse("adishakti11@yahoo.com")); message.setSubject(strEmailsubject); message.setContent(strEmailText,"text/html" ); Transport.send(message); bool = true; } catch (MessagingException e) { bool = false; throw new RuntimeException(e); } return bool; } %> <% String message = ""; if(request.getParameter("submit") != null){ String strName = notNull(request.getParameter("name")); String strEmail = notNull(request.getParameter("email")); String strSubject = notNull(request.getParameter("subject")); String strComments = notNull(request.getParameter("comments")); boolean status = false; if(!strName.equals("")){ status = true; }else{ status = false; message = "आपले नाव आवश्यक आहे"; } if(status){ if(!strEmail.equals("")){ status = true; }else{ status = false; message = "ई-मेल पत्ता आवश्यक आहे"; } } if(status){ if(!strSubject.equals("")){ status = true; }else{ status = false; message = "????? ???? ???? ???"; } } if(status){ if(!strComments.equals("")){ status = true; }else{ status = false; message = "कृपया आपला संदेश टाईप करा"; } } if(status){ String strEmailText = "Request for support has been generated, Details are as below

"; strEmailText += "Name = "+strName+"
"; strEmailText += "Subject = "+strSubject+"
"; strEmailText += "Comments = "+strComments+"
"; status = sendEmail(strEmail,strSubject,strEmailText); if(status) message = "आपली प्रतिक्रिया सफलपुर्वक पोहचली"; else message = "???? ??????????? ????????? ????? ??? ????. ???????? ??????????? ??????? ???"; } } %>

संपर्क

श्री आदिशक्ती श्रीरामवरदायिनी हे महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठतील एक जागॄत शक्तीपीठ आहे. तसेच महाराष्ट्रातील सर्व हिंदू - मराठा सरदार, कुलवंत मराठा घराणी व समस्त वीरशैव समाज या सर्वांची ही कुलदैवत आहे. पण या देवीची माहिती सर्वत्र उपलब्थ नसल्याने भाविकांना देवीविषयी माहिती मिळवण्यात फार अडचणी निर्माण होत असे. अशावेळी स्थानिक युवा मंडळीनी स्थापन केलेल्या आदिशक्ती युवा प्रतिष्ठाण, पारसोंड, ता. महाबळेश्वर, जि. सातारा या संघटनेन पुढाकार घेतला व त्याला पाठबळ स्थानिक मंदिर व्यपस्थानने व गाम्रस्थांनी दिले. आणि तिथून सदैव श्री आदिशक्ती श्रीरामवरदायिनीचे नाव सर्च इंजिनवर जास्तीत जास्त वेळा कसे येईल यासाठी प्रयत्न सुरु झाले. प्रत्येकाने आपआपल्या परीने काम करून या पावण भूमीचे म्हणजेच श्रीक्षेत्र पार्वतीपूरचे (पार) नाव कशा पद्धतीने प्रकाशझोतात आणता येईल हाच ध्यास घेतला होता. या युवा मंडळीच्या प्रयत्तनांन यश आले व आर्इच्या आर्शिवादांने आणि भाविकांच्या सहाकार्यने आम्ही या संकेतस्थळांची निर्मीती केली आहे.
या परिवारामध्ये अनेकांचा सहभाग आहे आणि ज्ञात अज्ञात व्यक्तींचेही सहकार्य आम्हाला लाभले आहे, त्यासर्वांच्या ऋणात राहणेच आम्हाला आवडेल.


जर आपल्याला या देवीच्या विकासकामांत काही सहाकार्य दयाचे असलेल्यासं आम्हाच्यांशी संर्पक साधा

पत्रव्यवहार :
आदिशक्ती श्रीरामवरदायिनी मंदिर देवस्थान ट्रस्ट,
पारसोंड, ता. महाबळेश्वर,
जि. सातारा
दूरध्वनी: (०२१६८) २४९०१३


या देवीबद्दल आणखी माहिती हवी असल्यासं आपणं प्रत्येक्ष भेट दया किंवा आपलं संदेश खालील र्इ मेल पत्त्यावर पाठवा.

पत्रव्यवहार : आदिशक्ती श्रीरामवरदायिनी मंदिर देवस्थान ट्रस्ट, पारसोंड, महाबळेश्वर, साताराआपल्या प्रतिक्रिया जरूर कळवा.....

<%=message %>

 • आपले नाव *
 • ई-मेल पत्ता *
 • विषय
 • आपला संदेश
 •  
माहिती

आदिशक्ती युवा प्रतिष्ठाण,
पारसोंड, महाबळेश्वर,
सातारा
ई मेल: adishakti11@yahoo.com

आदिशक्ती श्रीरामवरदायिनी मंदिर देवस्थान ट्रस्ट,
पारसोंड, ता. महाबळेश्वर, जि. सातारा
दूरध्वनी: (०२१६८) २४९०१३
ई मेल: adishakti11@yahoo.com


मंदिराची वेळ:

  सकाळी 07:30 ते संध्याकाळी 06:30
  दर्शनांस खुले राहिलं

  मंदिर दुपारी 01:00 ते 3:00 बंद राहील